Bel ons: +32 475 32 52 89

Algemene verkoopvoorwaarden

www.dinneronthewheel.com is een uitgave van de onderneming Verhulst And Friends nv, naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk,  met maatschappelijke zetel aan Woluwedal 46 pb 10 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe  België, ingeschreven in het Belgisch Staatsblad met het ondernemingsnummer 0427256492 en het intracommunautaire btw-nummer BE 0427 256 492 (hierna “Verhulst And Friends nv”)

1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden (“AV”) hieronder zijn van toepassing op alle bestellingen van producten en diensten die via de Website (de “Producten”) worden geplaatst bij Verhulst And Friends nv door een persoon (de “Klant”). De Klant moet voorafgaand aan elke bestelling (de “Bestelling”) de algemene voorwaarden lezen, die beschikbaar zijn op de Website. Verhulst And Friends nv behoudt zich het recht voor deze AV op elk moment aan te passen of te wijzigen. De versie van de AV die van toepassing is op elke verkoop, is die welke online staat op de Website https://verhulst.be/ ten tijde van de Bestelling. Het plaatsen van een bestelling vereist bijgevolg de volledige voorafgaande en onvoorwaardelijke acceptatie van de AV door de klant, door te klikken op de knop “Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en ga ermee akkoord”.

2. INFORMATIE OVER DE WEBSITE EN BEREIKBAARHEID VAN DE WEBSITE
www.dinneronthewheel.com is een website voor e-commerce die eigendom is van en beheerd wordt door Verhulst And Friends nv. De Website is in principe 24u/24 en 7d/7 toegankelijk voor alle internetgebruikers, behoudens onderbrekingen, al dan niet gepland door Verhulst And Friends nv of haar providers, met het oog op onderhoud en/of beveiliging of door overmacht (zoals hieronder gedefinieerd). Verhulst And Friends nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website. Verhulst And Friends nv garandeert niet dat de Website vrij zal zijn van anomalieën, fouten of bugs, noch dat de Website zonder storing of onderbreking zal werken. In dit verband kan zij naar eigen goeddunken vrijelijk vaststellen dat de Website of de inhoud ervan onbeschikbaar is. Verhulst And Friends nv kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor problemen met gegevensoverdracht, verbinding of een ontoegankelijk netwerk. Verhulst And Friends nv behoudt zich het recht voor de Website te wijzigen om technische of commerciële redenen. Wanneer deze aanpassingen de voorwaarden voor de levering van de diensten niet wezenlijk en negatief wijzigen, kan de Klant op de hoogte worden gesteld van de aangebrachte wijzigingen, maar wordt hem niet gevraagd die te aanvaarden.

3. PRODUCTEN
De te koop aangeboden Producten zijn die welke op de Website staan beschreven op de dag van de raadpleging van de Website door de Klant, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Een fout in de update, ongeacht de oorsprong ervan, maakt Verhulst And Friends nv echter niet aansprakelijk. Als zodanig kan Verhulst And Friends nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de annulering van een Bestelling van een Product vanwege de uitputting van de voorraad. Verhulst And Friends nv besteedt de grootste zorg aan de presentatie en de beschrijving van haar Producten om de Klant zo goed mogelijk te informeren. Het is evenwel mogelijk dat er fouten op de Website voorkomen, wat de Klant erkent en accepteert. Verhulst And Friends nv geeft geen waarborg inzake de juistheid of de veiligheid van de informatie die via de Website wordt verzonden of verkregen. Het is mogelijk dat de Klant na een Bestelling een stuk ontvangt dat eerder is geretourneerd door een andere persoon. Er wordt op gewezen dat Verhulst And Friends nv alleen de teruggave toestaat van intacte en ongebruikte Producten, waarbij beide voorwaarden worden gecontroleerd voordat de geretourneerde producten opnieuw in de voorraad worden opgenomen.

4. BESTELLINGEN
De afhandeling van een Bestelling via de Website gebeurt volgens de procedure die Verhulst And Friends nv daarvoor heeft ingesteld en die bestaat uit opeenvolgende stappen die leiden tot de validatie van de Bestelling. De Klant kan zoveel Producten selecteren als hij wenst. Ze worden aan de winkelwagen toegevoegd (de “Winkelwagen”). De winkelwagen bevat alle Producten die de Klant heeft gekozen, met de prijzen en bijbehorende kosten. De Klant kan de winkelwagen naar believen wijzigen voordat hij zijn bestelling bevestigt. De bevestiging van de Bestelling staat gelijk met de aanvaarding door de Klant van de AV, de gekochte Producten, hun prijs en de bijbehorende kosten. Verhulst And Friends nv stuurt de Klant vervolgens een bevestiging per e-mail met een samenvatting van de bestelling (Product (en), prijs, beschikbaarheid van het (de) product(en), hoeveelheid, …). In dit opzicht aanvaardt de Klant formeel het gebruik van e-mail voor bevestiging door Verhulst And Friends nv van de inhoud van de Bestelling. Facturen zijn op aanvraag beschikbaar. Bij het bestellen ziet de Klant erop toe dat de gegevens die hij verstrekt juist en volledig zijn. De Klant moet zijn persoonlijke gegevens altijd up-to-date houden. In het geval van een fout in de adresgegevens van de ontvanger, kan Verhulst And Friends nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om Producten te leveren. Door een bestelling op de Website te plaatsen, verklaart en garandeert de Klant aan Verhulst And Friends nv dat hij meerderjarig is en wettelijk bevoegd is om contracten te sluiten. Verhulst And Friends nv kan het account van de Klant te allen tijde, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken verwijderen.

5. WEIGERING OM EEN BESTELLING TE VERWERKEN
Verhulst And Friends nv behoudt zich het recht voor om elk Product dat op de Website wordt weergegeven op elk gewenst moment in te trekken en de inhoud of informatie die erop staat te vervangen of aan te passen. Ondanks de inspanningen van Verhulst And Friends nv om aan de verwachtingen van haar Klanten te voldoen, kan het zijn dat zij moet weigeren een bestelling te verwerken nadat de Klant de bevestigingsmail heeft ontvangen met een samenvatting van de bestelling. Verhulst And Friends nv kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Klant of een derde voor de schadelijke gevolgen van de intrekking van een Product van de Website, of de vervanging of wijziging van enige inhoud of informatie op deze Website, of de weigering om een Bestelling te verwerken nadat een bevestigingsmail is verzonden met een samenvatting van de Bestelling. Verhulst And Friends nv behoudt zich ook het recht voor om een Bestelling te weigeren of te annuleren van een Klant waarmee zij een geschil heeft over de betaling van een eerdere bestelling.

6. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
De prijzen van de Producten worden op de Website aangegeven in euro’s inclusief btw, maar exclusief douanekosten en andere belastingen. De Klant moet douanekosten en andere belastingen rechtstreeks aan de vervoerder betalen. Alle weergegeven prijzen zijn berekend met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) van toepassing in België of in het land van aflevering gelegen in de Europese Unie. Verhulst And Friends nv behoudt zich het recht voor prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van registratie en betaling van de Bestelling, afhankelijk van beschikbaarheid. De Producten zijn contant betaalbaar op het moment van de daadwerkelijke Bestelling. Betaling van aankopen gebeurt via Paypal of via het beveiligde platform van onze betalingsprovider STRIPE. Paypal (Europe) S.à.r.l. et Cie is een Luxemburgse commanditaire vennootschap, geregistreerd in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B118349 en met hoofdkantoor aan de Boulevard Royal 22-24 in L-2449 Luxemburg. Voor alle informatie kan de Klant de volgende website raadplegen: https://www.paypal.com. Stripe Payments Europe Ltd is een onderneming geregistreerd in Dublin (Ierland) onder het nummer 513174, met hoofdkantoor aan de Grand Canal Street Lower 1, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland. Voor informatie kan de Klant de volgende website raadplegen: https://www.stripe.com. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de mededeling van zijn creditcardnummer aan Verhulst And Friends nv gelijkstaat met de incassomachtiging van zijn rekening voor de prijs van de bestelde Producten. Indien van toepassing, wordt een kennisgeving van annulering van een Bestelling wegens niet-betaling door Verhulst And Friends nv naar de Klant verzonden op het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven bij zijn registratie op de Website. De gegevens die door Verhulst And Friends nv worden geregistreerd en bijgehouden, vormen het bewijs van de Bestelling en alle verkopen in het verleden. De gegevens vastgelegd door Paypal of STRIPE vormen het bewijs van elke financiële transactie tussen de Klant en Verhulst And Friends nv.

7. LEVERING
Leveringen worden verzorgd door BPost, van maandag tot zaterdag, afhankelijk van de optie die de Klant heeft gekozen bij het bevestigen van de Bestelling. Levering betekent de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van de Producten (de “Levering”). De leveringskosten van toepassing op de Bestelling zijn die welke op de Website worden vermeld op het moment van de Bestelling. Wanneer Verhulst And Friends nv belast is met de levering van het Product, wordt het risico van verlies of beschadiging van het Product overgedragen aan de Klant op het moment van de Levering. Bij uitzondering wordt het risico overgedragen aan de Klant bij het overhandigen van het Product aan de vervoerder wanneer deze door de Klant is belast met het vervoer, en niet door Verhulst And Friends nv. De Levering vindt plaats op het door de Klant opgegeven afleveradres, dat het adres moet zijn van de woonplaats van de Klant, van een natuurlijke persoon van zijn keuze of van een rechtspersoon (aflevering bij zijn bedrijf). Er kan geen bezorging worden gedaan in hotels of postbussen. Indien de levering niet door is kunnen gaan vanwege een onjuist afleveradres of omdat de Klant zijn bestelling niet is komen ophalen op het geselecteerde afhaalpunt of bij BPost, wordt een herverzending uitgevoerd op kosten van de Klant. Verhulst And Friends nv levert de bestellingen binnen een maximale periode van twaalf (12) werkdagen voor een levering in België en twintig (20) werkdagen voor een internationale levering, en deze periode gaat in op de eerste werkdag na de bevestiging van de bestelling. Leveringen van Producten op maat en aangepaste Producten kunnen een levertijd van dertig (30) dagen overschrijden. Opgemerkt dient te worden dat Verhulst And Friends nv de Producten alleen in de volgende landen levert: België, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten. De dag na het online plaatsen van een collectie en van 1 november t.e.m. 31 december kan de leveringstermijn met tien (10) dagen worden verlengd, gezien de dan uitzonderlijk vele bestellingen. Om aan deze termijnen te voldoen, wordt de Klant gevraagd om juiste en volledige informatie te verstrekken over het afleveradres (zoals in het bijzonder: huisnummer, nummer gebouw, nummer trap, toegangscode, namen en/of intercomnummers enz.). Verhulst And Friends nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een te late levering die niet door haar is veroorzaakt is of die is ontstaan door een geval van overmacht (zoals hieronder gedefinieerd). Bij overschrijding van de leveringstermijn kan de Klant de annulering van de verkoop vragen en binnen een periode van maximaal veertien (14) dagen na zijn verzoek daartoe de terugbetaling van de bedragen ontvangen die zijn betaald ter gelegenheid van de Bestelling. Niettegenstaande het voorgaande kan Verhulst And Friends nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de schadelijke gevolgen die voortvloeien uit een te late levering en alleen de terugbetaling van het Product door Verhulst And Friends nv is mogelijk, met uitsluiting van elke andere vorm van compensatie. Leveringen kunnen ook worden gedaan in afhaalpunten van de provider BPost, afhankelijk van de acceptatie van het pakket door het geselecteerde afhaalpunt.

8. RECHT VAN HERROEPING – TERUGBETALINGEN EN RETOUREN


8.1. Tijd en wijze van uitoefening van het herroepingsrecht
Niet-professionele Klanten hebben een termijn van veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de Bestelling om hun herroepingsrecht uit te oefenen ten aanzien van Verhulst And Friends nv, zonder hun beslissing te hoeven te motiveren. Dit met uitzondering van maatwerkproducten, waarvoor er na bestelling geen mogelijkheid is tot retournering of terugbetaling. De uitoefening van het herroepingsrecht kan geschieden door gebruik van het modelformulier voor herroeping in de bijlage bij de algemene verkoopvoorwaarden, terug te sturen per post, naar het volgende adres: Verhulst And Friends nv – Retourservice – Avenue Albert 1er, 146 – 1332 GENVAL, België, of per e-mail naar anthony@verhulst.be

8.2. Voorwaarden voor teruggave van de bestelling onder het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder boete. De Klant retourneert de Bestelling met het vooruitbetaalde ontvangstbewijs verstrekt door Verhulst And Friends nv, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na mededeling van zijn beslissing tot herroeping. Na die periode van veertien (14) dagen is de verkoop definitief. Het Product moet worden teruggestuurd in de originele verpakking, in de originele staat, nieuw, ongebruikt en ongewassen. Om een Bestelling te retourneren moet de Klant de procedure volgen die staat vermeld op de retourbon die hij bij zijn bestelling heeft ontvangen. Het retourneren van de Producten gebeurt op kosten en op eigen risico van de Klant.

8.3. Terugbetaling van Producten geretourneerd onder het herroepingsrecht
De terugbetaling van de Bestelling door Verhulst And Friends nv vindt plaats uiterlijk veertien (14) dagen na de datum waarop zij is geïnformeerd over de beslissing van de Klant om de bestelling te herroepen. De terugbetaling gebeurt echter pas nadat de te retourneren Producten en de aanvraag tot terugbetaling in het bezit zijn van Verhulst And Friends nv. Verhulst And Friends nv doet de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt voor de betaling van de Bestelling, behalve indien de Klant uitdrukkelijk toestemming geeft om een ander betaalmiddel te gebruiken, voor zover dit geen bijkomende kosten veroorzaakt. De terugbetaling van een bestelling betaald met een e-gift card, een geschenkbon of een waardebon, wordt altijd gedaan met een waardebon. Als de Klant zich niet aan de onderhavige AV houdt, kan Verhulst And Friends nv de betreffende producten niet terugbetalen. In alle gevallen zijn de retourkosten voor rekening van Verhulst And Friends nv als het aan de Klant geleverde Product anders is dan het bestelde Product of als het beschadigd is geleverd.

9. WAARBORGEN – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van Verhulst And Friends nv met betrekking tot elk Product dat op de Website wordt gekocht, is strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat Product. Verhulst And Friends nv is niet verantwoordelijk voor de volgende verliezen, ongeacht hun oorsprong: – verlies van inkomsten of verkopen – operationeel verlies – verlies van winst of contracten – verlies van verwachte besparingen – verlies van gegevens – verlies van werk- of beheerstijd – imagoschade – verlies van kansen, in het bijzonder om een Product te bestellen – morele schade. De documenten, beschrijvingen en informatie met betrekking tot de Producten op de Website worden niet gedekt door enige garantie, expliciet of impliciet, behalve zoals bepaald door de wet. Verhulst And Friends nv biedt geen garantie voor schade die kan worden veroorzaakt door de overdracht van een computervirus, een worm, een tijdbom, een Trojaans paard, een cancelbot, een logische bom of enige andere vorm van programmaroutine gemaakt om een functionaliteit van een computer of de behoorlijke werking ervan te beschadigen, te vernietigen of op enigerlei andere wijze te verslechteren, met inbegrip van gelijk welke transmissie als gevolg van een download van inhoud door de Klant, de software die door hem wordt gebruikt om die inhoud te downloaden, de Website of de server die toegang biedt tot de Website. In dit verband erkent de Klant dat het zijn verantwoordelijkheid is om antivirusprogramma’s en de juiste veiligheidssoftware te installeren op zijn computer en alle maatregelen te nemen om deze te beschermen tegen bugs, virussen of andere programmaroutines die schadelijk kunnen blijken. De Klant erkent alle risico’s te dragen die zijn verbonden aan enige inhoud die is gedownload of op enige andere wijze is verkregen door het gebruik van de Website en gaat ermee akkoord dat hij als enige verantwoordelijk is voor enigerlei schade aan zijn computersysteem of enig gegevensverlies dat voortvloeit uit het downloaden van die inhoud. Verhulst And Friends nv is enkel verplicht om Producten te leveren in overeenstemming met de contractuele bepalingen. De Producten worden geacht in overeenstemming te zijn met de contractuele bepalingen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: (i) ze moeten in overeenstemming zijn met de beschrijving en beschikken over de kenmerken die op de Website worden getoond; (ii) ze moeten geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor dergelijke Producten in het algemeen zijn ontworpen; (iii) ze moeten voldoen aan de criteria van kwaliteit en sterkte die algemeen aanvaard zijn voor Producten van dezelfde soort en die redelijkerwijs te verwachten zijn. Bovendien waarborgt Verhulst And Friends nv de gebruikers tegen eventuele conformiteitsgebreken en verborgen gebreken van de Producten die op de Website te koop zijn, onder de volgende voorwaarden: Zichtbare gebreken – Wettelijke conformiteitsgarantie – Verborgen gebreken Zichtbare gebreken aan Producten moeten worden gemeld in een e-mail (anthony@verhulst19.wpengine.com). De Klant respecteert de herroepingsprocedure door Verhulst And Friends nv op voorhand in kennis te stellen van het bestaan van dit zichtbare gebrek, zodat de retournering kan worden aanvaard. Onder voorbehoud van de validatie van een afwijking of een verborgen gebrek door Verhulst And Friends nv of de fabrikant, naargelang het geval, geniet de klant de volgende waarborgen: Verhulst And Friends nv, met hoofdzetel aan de Woluwedal 46 pb 10 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België, treedt op als borg in de zin van de bepalingen van de Consumentenwet en het Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg: –        beschikt de Klant over een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van het Product om een conformiteitsgebrek aan het Product te melden –        is de Klant niet verplicht om het bestaan van het conformiteitsgebrek van het Product aan te tonen gedurende zes (6) maanden na de levering van het Product –        kan de Klant kiezen tussen de herstelling en de vervanging van het Product, tegen de voorwaarden met betrekking tot de kosten zoals bepaald in de Consumentenwet. De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht de hieronder beschreven commerciële garantie. Daarnaast kan de Klant ook de wettelijke garantie inroepen voor verborgen gebreken van de verkochte zaak, in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Krachtens de wettelijke garantie op verborgen gebreken kan de Klant binnen twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek, de terugbetaling eisen van een Product dat ongeschikt is gebleken voor gebruik. Door de garantie op verborgen gebreken wordt de Klant beschermd tegen verborgen onvolkomenheden van het gekochte Product die het gebruik onmogelijk maken of in die mate van invloed zijn dat de Klant het niet zou hebben gekocht. De Klant heeft dan de keuze tussen twee mogelijkheden: het Product houden en een prijsvermindering vragen, of het Product retourneren en een terugbetaling van de betaalde prijs vragen. Om deze garanties te kunnen toepassen, moet het Product worden geretourneerd naar de hoofdzetel van Verhulst And Friends nv, in de originele verpakking, in de originele staat, nieuw, ongebruikt, ongewassen, en met de referenties van de oorspronkelijke Bestelling en een kopie van de klacht, nadat een e-mail is verstuurd met de reden voor de terugzending van het Product. Overmacht Als zich een geval van overmacht voordoet dat de uitvoering van deze AV onmogelijk maakt, informeert Verhulst And Friends nv de Klant binnen vijftien (15) dagen na het optreden van de gebeurtenis, per mail of per aangetekende brief. Expliciet worden beschouwd als overmacht of onvoorziene omstandigheden, behalve die welke meestal in aanmerking worden genomen door de huidige jurisprudentie en de Belgische rechtbanken: een gehele of gedeeltelijke staking, lockout, oproer, boycot of andere acties in de industriële sfeer of commerciële geschillen, onlusten, opstand, oorlog, terrorisme, onweer, epidemie, blokkering van het vervoer of de toelevering om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, dwangbevelen vanwege de overheid of krachtens de wet, wijzigingen in wetten of reglementen met betrekking tot de vormen van handel drijven, computerstoring, blokkering van telecommunicatie, inclusief bekabelde of draadloze telecommunicatienetwerken, en elk ander geval buiten de macht van de partijen dat de normale uitvoering van de contractuele relatie verhindert. Alle verplichtingen van de partijen worden opgeschort voor de duur van het geval van overmacht, zonder compensatie. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden aanhoudt, kan de betreffende transactie worden beëindigd op verzoek van Verhulst And Friends nv of de Klant zonder compensatie van beide zijden. De Klant kan geen wanbetaling rechtvaardigen door een geval van overmacht.

10. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID
Als een of meer bepalingen van deze AV als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard bij toepassing van een wet, regelgeving of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen al hun kracht en strekking.

11. NIET-VERZAKING
Geen enkele tolerantie, inactiviteit of traagheid van Verhulst And Friends nv kan worden opgevat als een afstand van haar rechten krachtens de Algemene Verkoopvoorwaarden.

12. BEMIDDELING – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK
De verkoop van de Producten is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Indien een klacht niet opgelost kan worden in der minne, kan de Klant contact opnemen met het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bij gebrek aan een minnelijke schikking, wordt elk geschil met betrekking tot de interpretatie van de Algemene Verkoopvoorwaarden, de uitvoering of de afbreking van een verkoop, de interpretatie, de uitvoering of de annulering van de onderhavige bepalingen onderworpen aan de wettelijk bevoegde rechtbanken. Met vragen kunt u terecht bij anthony@verhulst.be

BIJLAGE 1: MODEL HERROEPINGSFORMULIER
(Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen, samen met het nummer van de Bestelling. Doe dit alleen als u het contract wilt herroepen.) Ter attentie van Verhulst And Friends nv – Avenue Albert 1er, 146 – 1332 Genval, België E-mail: anthony@verhulst19.wpengine.com Bij deze meld ik u de herroeping van het contract voor de verkoop van de volgende goederen: Bestelling op …………… (datum van de bestelling) en/of ontvangen op …………… (datum van de levering) Naam van de Klant: Adres van de Klant: Handtekening van de Klant (enkel als het formulier op papier wordt ingestuurd) Datum: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice via anthony@verhulst19.wpengine.com of telefonisch op + 32 2 657 90 70.

WETTELIJKE INFORMATIE
Er wordt aan herinnerd dat het correspondentiegeheim niet wordt gegarandeerd op het internet en dat het aan elke gebruiker van het internet toekomt om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen de besmetting door mogelijke virussen die op het internet circuleren.

I. UITGEVER
Verhulst And Friends nv, naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk en met maatschappelijke zetel aan de Woluwedal 46 pb 10 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België, ingeschreven in het Belgisch Staatsblad met het ondernemingsnummer 0427256492 en het intracommunautaire btw-nummer BE 0427 256 492 (hierna “Verhulst And Friends nv”) De directeur van de publicatie is Anthony Delhauteur, juridisch vertegenwoordiger van Verhulst And Friends nv. Contact : anthony@verhulst.be

II. HOSTINGDIENST
https://www.tinycluster.com/

III. ONTWERP EN REALISATIE
Caviar Agency


Soyez les premiers à être informés de l’ouverture des réservations

WEES ALS EERSTE OP DE HOOGTE VAN DE OPENING VAN DE RESERVERINGEN

FAQ

De passagiers worden om 20.00 uur verwacht voor het aperitief, de mise-en-bouche en de briefing en gaan om 20.40 uur aan boord van de gondel, de tijd die op hun instapkaart staat vermeld. Het reuzenrad start op de geplande tijd en kan niet wachten op laatkomers.

Dinner on the wheel duurt ongeveer 3 uur.

Het aperitief, de hapjes en de briefing in onze feesttent duren ongeveer 40 minuten.

Het diner aan boord van de gondel duurt ongeveer 80 minuten en bestaat uit een dubbele mise-en-bouche, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

Grand Cru koffie, koffieshoot en zoetigheden worden geserveerd in onze feesttent gedurende ongeveer 40 minuten.

Dinner on the wheel kan geboekt worden voor 2, 3 en 4 personen. De prijs varieert naar gelang het aantal personen. Als u met 2 of 3 personen bent, moet u een toeslag betalen voor de privatisering van de gondel.

Er is geen toilet aan boord van het wiel. Voor de ervaring moedigen we alle deelnemers aan om voor de veiligheid naar het toilet te gaan. Er is een toiletruimte naast de tent, wij raden u ten zeerste aan om voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u aan boord gaat.

Aangezien Dinner on the Wheel een reis van ongeveer 80 minuten in een kleine ruimte biedt, raden wij u aan alleen het hoogstnoodzakelijke mee te nemen. Wat de handtassen betreft, is er genoeg ruimte in de gondels om ze bij u te laten.

Smart casual of casual chic, een kleine trui of jas kan goed zijn, afhankelijk van het weer

Er is geen airconditioning of verwarming in de gondel. De gondel is voor 80% gesloten, waardoor er buitenlucht binnenkomt.

Ja, het evenement is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Ons personeel zal u helpen bij het in- en uitstappen van de zitplaats.

Het evenement is niet ontworpen voor kleine kinderen en er is geen extra ruimte of uitrusting om hen op te vangen. Voor oudere kinderen is het noodzakelijk dat een menu voor volwassenen wordt gereserveerd en dat zij worden begeleid door de verantwoordelijke persoon.

Het reuzenrad heeft een capaciteit van 40 gondels, of 160 personen.

Wegens het grote aantal reserveringsaanvragen is het helaas niet mogelijk plaatsen te reserveren zonder onmiddellijke betaling. De enige manier om te betalen is via kredietkaart of bankkaart op de website. Als het niet mogelijk is online te betalen, kunt u ook contact met ons opnemen via e-mail op shop@dinneronthewheel.com

Een BTW-bon wordt u automatisch per e-mail toegestuurd.

Ja, het is mogelijk om meerdere gondels te boeken. Voor meer informatie kunt u uw verzoek sturen naar shop@dinneronthewheel.com

Tijdens de beklimming is alles inbegrepen: eten, alcoholische en niet-alcoholische drankjes

Wij zullen proberen alle deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar er is een beperkte ruimte bovenaan. Het is belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van eventuele dieetbeperkingen, zodat wij de nodige regelingen kunnen treffen. Wij verzoeken u daarom de organisatie per e-mail op de hoogte te brengen via shop@dinneronthewheel.com

Ja, maar wij raden vrouwen die minder dan 3 maanden en meer dan 7 maanden zwanger zijn niet aan om aan de gondel deel te nemen. Wij zullen u alle steun en aandacht geven die u nodig heeft en vragen u onze organisatie te informeren bij uw boeking en bij uw aankomst. Wij zorgen voor alle steun en attentie. Gelieve ons te verwittigen wanneer u ter plaatse aankomt. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat de chef buiten het evenement doet…